Jesteś tutaj

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Regulamin rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
w Gdańsku.

 

§ 1

 1. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
  w Gdańsku (dalej WiMBP) mogą być prowadzone dwa rodzaje rekrutacji – rekrutacja wewnętrzna oraz rekrutacja zewnętrzna.
 2. Każdorazowo o wyborze rodzaju rekrutacji decyduje Dyrektor WiMBP, po uwzględnieniu wymagań wobec wolnego stanowiska pracy, obecnego stanu zasobu kadrowego oraz sytuacji finansowej instytucji.
 3. Dopuszcza się możliwość równoległego prowadzenia rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Rekrutacja wewnętrzna

§ 2

 1. W rekrutacji wewnętrznej biorą udział już zatrudnieni pracownicy WiMBP.
 2. Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy przekazywana jest pracownikom drogą mailową lub publikowana w intranecie Biblioteki w formie ogłoszenia zawierającego
  w szczególności następujące informacje:
 1. określenie wolnego stanowiska pracy oraz miejsce wykonywania pracy – filia/ dział/ stanowisko samodzielne,
 2. oczekiwania w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub stażu pracy na określonym stanowisku lub w określonej branży,
 3. wymagania w zakresie innych umiejętności lub cech kandydata,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku,
 5. termin końcowy przyjmowania aplikacji,
 6. wymagane dokumenty,
 7. dane kontaktowe osoby udzielającej informacji o charakterystyce pracy w danej jednostce / na danym stanowisku,
 8. informację o konieczności umieszczenia klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu prowadzenia rekrutacji,
 9. zastrzeżenie o skontaktowaniu się wyłącznie z wybranymi kandydatami po zebraniu
  i selekcji aplikacji,
 10. adres mailowy lub miejsce przekazywania aplikacji.
 1. Zebrane aplikacje podlegają wstępnej selekcji, której dokonuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
 2. Z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy: bezpośredni przełożony dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz przedstawiciel Działu Spraw Pracowniczych. Ponadto, poza wskazanymi pracownikami WiMBP, w rozmowie może uczestniczyć też inna osoba wyznaczona przez Dyrektora. W celu zdobycia informacji o dotychczasowej pracy pracownika bezpośredni przełożony dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, Dyrektor/Zastępca Dyrektora WiMBP, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych mogą zasięgnąć opinii na ten temat
  u dotychczasowego bezpośredniego przełożonego / bezpośrednich przełożonych kandydata.
 3. Ostatecznego wyboru pracownika na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja dokonuje Dyrektor WiMBP.
 4. Pracownicy, którzy przeszli wstępną selekcję i wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych informowani są o rezultacie rekrutacji dla ich kandydatury przed ogłoszeniem wyniku rekrutacji do wiadomości pracowników WiMBP.
 5. Informacja o wyniku rekrutacji przekazywana jest wszystkim pracownikom WiMBP drogą mailową lub w formie ogłoszenia w intranecie WiMBP.
 6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w formie konkursu, w ramach którego kandydaci zobowiązani są przygotować koncepcję funkcjonowania danej jednostki WiMBP lub zaprezentować próbkę swoich umiejętności w określonej dziedzinie związanej z pracą na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja. Przygotowany materiał podlega ocenie przez komisję, skład której określa Dyrektor WiMBP w odrębnym zarządzeniu. Decyzję o wyborze takiej formy rekrutacji podejmuje Dyrektor WiMBP.

 

Rekrutacja zewnętrzna

§ 3

 1. W rekrutacji zewnętrznej (otwartej) mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani podjęciem pracy na wskazanym stanowisku.
 2. Przy zamiarze obsadzenia wolnego stanowiska pracy kandydatem niebędącym pracownikiem WiMBP mogą być rozpatrywane posiadane aplikacje napływające w odpowiedzi na informację znajdującą się w zakładce „praca” na stronie internetowej WiMBP,
  które przechowywane są przez Bibliotekę przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
 3. W przypadku niewybrania spośród posiadanych aplikacji w procesie wstępnej selekcji odpowiedniego kandydata publikowane jest ogłoszenie o prowadzeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy publikowana jest przynajmniej na ogólnej stronie internetowej WiMBP w zakładce „praca”. Ponadto oferta pracy może zostać zamieszczona w ogólnodostępnych portalach internetowych lub w prasie w działach ogłoszeń o pracę, w formie ogłoszenia zawierającego następujące informacje:
 1. określenie wolnego stanowiska pracy oraz miejsce wykonywania pracy – filia/ dział/ stanowisko samodzielne,
 2. zakres działalności filii/działu, do którego planowane jest zatrudnienie nowego pracownika,
 3. orientacyjny zakres obowiązków na danym stanowisku pracy,
 4. oczekiwania w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub stażu pracy na określonym stanowisku lub w określonej branży,
 5. wymagania w zakresie innych umiejętności lub cech kandydata,
 6. minimalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego,
 7. przewidywany termin rozpoczęcia pracy na wolnym stanowisku,
 8. termin końcowy przyjmowania aplikacji,
 9. wymagane dokumenty,
 10. dane kontaktowe osoby udzielającej informacji o charakterystyce pracy w danej jednostce/ na danym stanowisku,
 11. zastrzeżenie o skontaktowaniu się wyłącznie z wybranymi kandydatami po zebraniu
  i selekcji aplikacji,
 12. informację o konieczności umieszczenia klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu prowadzenia rekrutacji,
 13. adres mailowy lub miejsce przekazywania aplikacji.
 1. Aplikacje podlegają wstępnej selekcji, której dokonuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
 2. Z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy: bezpośredni przełożony dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz przedstawiciel Działu Spraw Pracowniczych. Ponadto, poza wskazanymi pracownikami WiMBP, w rozmowie może uczestniczyć też inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 3. Ostatecznego wyboru pracownika na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja dokonuje Dyrektor WiMBP.
 4. Kandydaci, którzy przeszli wstępną selekcję i wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych informowani są o rezultacie rekrutacji dla ich kandydatury.

 

§ 4

Przebieg rekrutacji jest dokumentowany w postaci Podsumowania przebiegu procesu rekrutacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§5

Kandydatom biorącym udział w rekrutacji na wskazane stanowisko przysługuje prawo do odwołania od wyników rekrutacji. Odwołanie z uzasadnieniem należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora WiMBP w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

§ 6

Aplikacje zebrane w procesie rekrutacji na określone stanowisko mogą zostać wykorzystane przez WiMBP w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 3 miesięcy od daty złożenia dokumentów, pod warunkiem wyrażenia przez kandydata zgody na ich ponowne wykorzystanie.

§ 7

W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor WiMBP może odstąpić od niniejszej procedury przeprowadzenia rekrutacji i samodzielnie podjąć decyzję o innym sposobie przeprowadzenia naboru.

§ 8

Wykonanie postanowień niniejszej procedury powierza się osobom i stanowiskom, wymienionym w procedurze, zgodnie z ich zakresem czynności służbowych i kompetencjami.