Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dla osób, załatwiającej sprawę u administratora

Klauzula informacyjna dla osób, załatwiającej sprawę u administratora

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z administratorem i załatwienie sprawy.
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawa, na których opiera swą działalność administrator. Podanie danych wynikających z tych przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane adekwatnie do kategorii archiwizacyjnej, do której zakwalifikowana została sprawa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
 
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).