Jesteś tutaj

Aktualne oferty pracy w WiMBP w Gdańsku

Aktualne oferty pracy w WiMBP w Gdańsku

Praca na stanowisku Koordynator ds. Dostępności

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko  Koordynatora ds. Dostępności.

Od kandydatów na stanowisko Koordynatora ds. Dostępności oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642 ze zm.);
 • dobrej znajomości MS Office;
 • wiedzy na temat funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w Gdańsku;
 • znajomości Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) oraz przepisów z nią związanych;

Dodatkowymi atutami będą:

 • komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, w tym zwłaszcza z osobami chorymi i niesamodzielnymi;
 • kreatywność;
 • dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • doświadczenie w pracy z seniorami, obcokrajowcami oraz osobami z niepełnosprawnościami;
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami  i instytucjami, nakierowanymi w swej działalności na wspieranie osób z niepełnosprawnościami i z różnych grup wykluczenia.
 • prawo jazdy kategorii B

Do zadań Koordynatora ds. Dostępności będzie należało m.in.:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez WiMBP w Gdańsku;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania WiMBP w Gdańsku na  rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • inicjowanie zmian przepisów wewnętrznych mających na celu zapewnienie dostępności usług WiMBP osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • podejmowanie działań związanych z realizacją standardów zawartych w  ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • wyznaczanie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • przygotowywanie Raportów o dostępności na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Miejskiego i Urzędu Marszałkowskiego;
 • aktualizacja informacji na temat postępu prac nad dostępnością na stronie BIP-u WiMBP;
 • promowanie współpracy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z PFRON-em oraz stowarzyszeniami i  organizacjami pozarządowymi;
 •  przygotowywanie materiałów metodycznych pomagających pracownikom filii w relacjach z czytelnikami oczekującymi innego traktowania ze względu na swoją niesprawność  fizyczną czy intelektualną;
 •  koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działalności WiMBP w Gdańsku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Współpraca z Działem Promocji, Marketingu i PR.
 • Współpraca z Działem Organizacji Sieci Miejskiej oraz filiami Biblioteki w zakresie realizacji usługi, polegającej na dostarczaniu książek do domów czytelników niemobilnych oraz prowadzenie tej usługi;

Charakterystyka pracy na stanowisku Koordynatora ds. Dostępności

 • praca od poniedziałku do piątku, 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie –
  w godzinach 7:30 – 15:30; możliwość uzgodnienia pracy w systemie zadaniowym;
 • wynagrodzenie miesięczne: pensja zasadnicza od 4.600 zł brutto, (+ ewentualny dodatek stażowy);
 • miejsce pracy: Budynek Główny Biblioteki, Targ Rakowy 5/6, Gdańsk, sieć bibliotek m. Gdańska
 • praca głównie stacjonarna z uwzględnieniem konieczności wyjazdów do filii w celach instruktażowych, a także kontaktów z czytelnikami niemobilnymi;
 • przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2021 r.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pani Joanna Grey – zastępca dyrektora ds. strategii i rozwoju, pod numerem telefonu 58 301-96-18, lub drogą mailową: joanna_grey@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym pod adresem: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „koordynator ds. dostępności” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze,w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości przez okres 3 miesięcy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 29 maja 2021 roku.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownik%C3%B3w-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojew%C3%B3dzkiej-i-miejskiej-bibliotece.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.