Jesteś tutaj

VIII Otwarty Konkurs Poetycki „Strachy są wszędzie”

/
Data wydarzenia: 
15.12.2022
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:00

VIII Otwarty Konkurs Poetycki „Strachy są wszędzie”

Piszesz wiersze lub nosisz się z takim zamiarem? Początek zimy to doskonały moment na wzięcie udziału w konkursie poetyckim i spotkanie w przytulnej bibliotece. Gdański Klub Poetów zaprasza do wspólnej zabawy. Prosimy o przyniesienie jednego wiersza (w dwóch wydrukowanych egzemplarzach), w którym występuje słowo: strach, lęk, obawa, zjawa bądź duch i odczytanie go przed publicznością oraz jury. Tekst nie może być wcześniej publikowany. Do dzieła!

Regulamin Konkursu Poetyckiego „Strachy są wszędzie”. 15 grudnia 2022

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie: Konkurs Poetycki „Strachy są wszędzie” zwanym w dalszej części regulaminu Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa pomorskiego pod nr 6/99 oraz Gdański Klub Poetów przy WiMBP w Gdańsku, zwani dalej Organizatorem. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora są pracownicy Biblioteki Oliwskiej (Filia nr 2 WiMBP w Gdańsku) przy ul. Opata J. Rybińskiego 9, GdańskOliwa.

3. Konkurs jest jednym z elementów działalności kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w dniu 15 grudnia 2022 roku w Bibliotece Oliwskiej wygłosić swój wiersz przed publicznością i jurorami. W wierszu musi wystąpić słowo: strach, lęk, obawa, duch, zjawa (minimum jedno z wymienionych). Przedstawiony wiersz nie może być nigdzie publikowany, z forami internetowymi włącznie.

7. Ilość uczestników jest nieograniczona.

8. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby wskazane przez Organizatora.:

9. Komisja Konkursowa Konkursu składa się z następujących osób: I. Gabriela Szubstarska- przewodnicząca II. Iwona Jarentowska III. Sławomir Jerzy Ambroziak IV. Zbigniew Trzebiatowski V. Agnieszka Smugła- sekretarz

10. Wiersze będą oceniane według następujących kryteriów: ▪ zgodność z tematem konkursu, ▪ wartości artystyczne i oryginalność, Pula nagród finansowych Konkursu wynosi 1000 zł (tysiąc złotych). O ilości i wysokości poszczególnych nagród decyduje Komisja Konkursowa, która drogą głosowania wyłoni laureatów Konkursu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2022 Dyrektora WiMBP w Gdańsku z 4 listopada 2022 2

11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości tuż po rozstrzygnięciu, następnie na stronach internetowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz Gdańskiego Klubu Poetów.

12. Decyzja o wyłonieniu laureatów Konkursu zostanie potwierdzona protokołem Komisji Konkursowej, na podstawie którego zostaną wręczone nagrody finansowe. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Laureaci konkursu na piśmie kwitują odbiór nagrody. Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

14. W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.

15. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

16. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszony przez niego do Konkursu wiersz jest oryginalny, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

17. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

18. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i określone w nim warunki uczestnictwa w Konkursie.

19. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia należy do Organizatora.

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu, także w trakcie jego trwania. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresami Organizatora wskazanymi w pkt 2.

Pytania w sprawie Konkursu można kierować do Biblioteki Oliwskiej, ul. Opata J. Rybińskiego 9, Gdańsk-Oliwa, tel. 58 552-03-83, e-mail: bibliotekaoliwska@wbpg.org.pl.