Jesteś tutaj

Konkurs na komiks - ogłoszenie wyników

/
Data wydarzenia: 
21.11.2018

Konkurs na komiks - ogłoszenie wyników

W związku z przedłużeniem terminu dostarczania prac konkursowych informujemy, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone w środę, 21.11.2018r. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w sobotę, 24.11.2018r. o godzinie 13.00. Wtedy też będzie można obejrzeć wszystkie komiksy, które wpłynęły na konkurs. O godz. 14.00 odbędzie się spektakl teatralny "Dzielny Grześ i święty Mikołaj" Teatru Barnaby, na który również serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu na komiks.

KONKURS JEST PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ III GIMNAZJUM. Masz bujną wyobraźnię, a przy tym lubisz rysować/malować/ tworzyć grafikę? Stwórz WŁASNY KOMIKS i dostarcz go do dnia 13 listopada 2018 r. do Biblioteki Pod Kotem i Myszą. 

 

Regulamin konkursu na komiks dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na stworzenie komiksu, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, zwanym w dalszej części regulaminu Konkursem.
 2. Prace dzieci zostaną ocenione w następujących kategoriach:
  1. klasa: I-III  Szkoła Podstawowa
  2. klasa: IV-VI  szkoła Podstawowa
  3. klasa: VII-VIII szkoła Podstawowa i III Gimnazjum

W przypadku innego/ indywidualnego toku nauki dziecko zostanie przypisane pod względem wieku do powyższych kategorii.

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego z siedzibą w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa pomorskiego pod nr 6/99. Koordynatorami konkursu z ramienia WiMBP w Gdańsku są pracownicy Filii nr 7 przy ul. Lelewela 21/22, pracownik Biblioteki Manhattan przy al. Grunwaldzkiej 82 oraz pracownik działu ds. Marketingu i PR przy Targu Rakowym 5/6.
 2. Konkurs zostaje ogłoszony w celu rozwoju kreatywności dzieci oraz rozbudzenia ich ciekawości i wiedzy na temat budowy komiksu i działalności bibliotek.
 3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie autorów najciekawszych prac komiksowych (3 nagrody główne w wyszczególnionych trzech kategoriach wiekowych).

II. WARUNKI KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna będąca uczniem klasy 1-8 szkoły podstawowej lub 3 klasy szkoły gimnazjalnej. Zgłoszenia uczestników muszą być potwierdzone zgodą rodzica/ opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie komiksu, w którym pojawi się przynajmniej jeden wątek związany z biblioteką. Treścią pracy konkursowej ma być historia stanowiąca zamkniętą całość. Technika prac konkursowych: malarstwo, rysunek, grafika (również komputerowa) oraz techniki mieszane. Prace powinny zawrzeć się maksymalnie w wymiarze formatu A4 (210 x 297 mm). Minimalna  objętość pracy - 4 kadry, maksymalna objętość pracy – 8 stron formatu A4 (210 x 297 mm).
 3. Uczestnik może przedstawić do Konkursu tylko jedną pracę.
 4. Pracę konkursową należy dostarczyć  do dnia 13.11.2018 roku do Biblioteki Pod Kotem i Myszą (ul. Lelewela 21/22, Gdańsk Wrzeszcz, w godzinach otwarcia biblioteki) wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (formularzem zgłoszeniowym) w zaklejonej kopercie doczepionej do pracy – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Wszelkie prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane w Konkursie. W przypadku prac wysłanych pocztą decyduje data dostarczenia pracy konkursowej do biblioteki Pod Kotem i Myszą.

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

 1. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Organizatorów :
 1. Agnieszka Bogacka-Olejniczak – kierownik Filii 7 WiMBP
 2. Bogdan Ruksztełło-Kowalewski – pracownik Biblioteki Manhattan – filii WiMBP
 3. Leokadia Panasiuk – pracownik Filii 7
 4. Alicja Westrych – pracownik działu ds. Marketingu i PR WiMBP w Gdańsku
 1. Jury oceniając zgłoszone prace będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze: obecność wątku związanego z biblioteką w przedstawionej historii komiksowej, czytelność zamieszczonych treści, twórczą pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, estetykę pracy, oryginalność użytych technik plastycznych.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 19.11.2018 roku na stronie internetowej Filii nr 7 WiMBP w Gdańsku (www.wbpg.org.pl) oraz na facebooku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Zwycięzcy/zwyciężczynie zostaną dodatkowo powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Termin rozdania nagród i dyplomów zostanie podany w dniu ogłoszenia wyników.
 5. Rodzice/ opiekunowie prawni autorów zwycięskich prac wyrażają zgodę w Oświadczeniu na upublicznienie faktu, że autorzy zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, podania nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza uczeń oraz tytułu nagrodzonego komiksu, a także upublicznienie zdjęć z wręczenia nagród. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Nagrodzone prace/ lub wszystkie (w zależności od ilości nadesłanych na konkurs prac) zostaną wystawione w Bibliotece Pod Kotem i Myszą. Wystawa prac będzie trwała od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez dwa tygodnie.

IV. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu oraz dyplomy dla wszystkich uczestników Konkursu.
 2. O wynikach Konkursu oraz terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Informacje na ten temat zostaną także zamieszczone na facebooku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz na stronie internetowej Filii nr 7 WiMBP w Gdańsku.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, ze zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Rodzic/ opiekun prawny autora w Oświadczeniu deklaruje, że praca spełnia powyższe wymagania.
 2. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne.
 3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu na komiks dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6 wpisana do rejestru instytucji kultury województwa pomorskiego pod nr 6/99.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wbpg.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest zgłoszenie się do Konkursu, w którym opiekun oraz uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, wieku, klasy, adresu email, numeru telefonu oraz danych kontaktowych szkoły. Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych lub innym dostawcom działającym na zlecenie Administratora danych osobowych, jednak wyłącznie w celu świadczenia przez nie usług na rzecz Administratora danych osobowych. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik ma prawo:
 1. wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 1. W celu realizacji swoich praw należy wysłać e-mail na adres:  wbp@wbpg.org.pl.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku po zakończeniu konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem przez uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Odbiór prac możliwy będzie po ogłoszeniu wyników konkursu w przypadku prac niezakwalifikowanych na wystawę i po zakończeniu wystawy w przypadku prac wybranych do publicznej ekspozycji. W przypadku nieodebrania prac w ciągu sześciu tygodni od dnia ogłoszenia wyników konkursu zostaną one zniszczone.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia należy do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu, także w trakcie jego trwania.
 6. Regulamin w jego pełnym brzemieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w Bibliotece Pod Kotem i Myszą (Gdańsk, ul. Lelewela 21/22) oraz będzie umieszczony na stronie internetowej filii 7 WiMBP w Gdańsku (www.wbpg.org.pl ).
 7. Pytania w sprawie Konkursu można kierować do Biblioteki Pod Kotem i Myszą – Filii nr 7 WiMBP w Gdańsku (Gdańsk, ul. Lelewela 21/22, tel.: 58 341-27-21; e-mail: kotimysz@wbpg.org.pl.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO (FORMULARZ ZGŁOSZENIA)

Wyrażam zgodę na udział……………………………………………………………w konkursie na stworzenie komiksu dla klas 1-8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum, organizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………

Wiek:……………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły:…………………………………………………………

Klasa:………………………………………...................................................

Dane rodzica/ opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………

Adres e-mail:……………………………………………………………………

Nr telefonu:…………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że:

 1. zapoznałam (-em) się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu;
 2. zgłoszona do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem osobistej i samodzielnej twórczości uczestnika, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
 3. wyrażam zgodę na upublicznienie faktu, że uczestnik został nagrodzony. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, podania nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza uczestnik oraz tytułu nagrodzonego komiksu;
 4. wyrażam zgodę na upublicznienie fragmentów prac komiksowych w celach promocyjnych związanych z Konkursem oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie internetowej biblioteki (www.wbpg.org.pl ) oraz na facebooku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku;
 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców.

………………………………………………………..                             ……………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Data wydarzenia: 
21.11.2018
Udostępnij: