Jesteś tutaj

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
30.11.2016

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Kolejna edycja konkursu to szansa dla literatów, którzy stworzyli dzieła, których nie mieli możliwości dotąd wydać. Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.

Prezydent Miasta Gdańska serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca.

Kolejna edycja konkursu to szansa dla literatów, którzy stworzyli dzieła, których nie mieli możliwości dotąd wydać. Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.

Pracę konkursową należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach: zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów. Uprzejmie prosimy o stosowanie w nadsyłanych pracach czcionki Times New Roman, 12 pkt.

Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu pracy. Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

Prace konkursowe należy składać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub wysłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem "Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca.

Termin składania prac upływa 30 listopada 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie przez Miasto wydania 1000 egzemplarzy zwycięskiej pracy konkursowej.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/962/09

Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2009 roku

 

Regulamin

Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca.

 

§ 1

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca zwany dalej Konkursem obejmuje swym zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.

 

§ 2

  1. Konkurs ogłaszany jest corocznie w terminie do 30 kwietnia każdego roku,
    w środkach masowego przekazu.
  2. Pracę konkursową należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach: zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów.
  3. Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu pracy. Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
  4. Prace konkursowe należy składać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub wysłać pocztą pod adresem Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk - do dnia 30 listopada bieżącego roku z dopiskiem „Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca”.

Szczegółowe informacje:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Ogloszeni...


 

Data wydarzenia: 
30.11.2016
Udostępnij: