Jesteś tutaj

Wynajem pomieszczeń biurowych

Wynajem pomieszczeń biurowych

O g ł o s z e n i e

 

z dnia 14 grudnia 2016 r. o konkursie ofert na stawkę czynszu najmu wolnych pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem, usytuowanych w budynku głównym WiMBP w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

w Gdańsku informuje, że

posiada do wynajęcia na IV piętrze budynku pokoje o pow. użytkowej

POKÓJ nr 420 o pow. 14,7 m2

POKOJE nr 415-418 wraz z pom. socj. o pow. łącznej 90,5 m2

w związku z powyższym ogłasza konkurs ofert na stawkę czynszu najmu, zgodnie

z obowiązującymi zasadami własnego Regulaminu.

Z a s a d y  k o n k u r s u :

 1. najemcami mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne lub też podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą;
 2. najemcami mogą być również osoby fizyczne lub podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, ale tylko w przypadku, jeżeli wynajmowane pomieszczenia nie będą użytkowane w celach handlowych oraz jeżeli nie sprzeciwiają się temu odrębne przepisy prawa, a sposób użytkowania nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z pomieszczeń oraz nie zakłóci działalności biblioteki;
 3. stawka czynszu nie może być mniejsza niż:

b) dla pokoju 420 - stawka  38,00 zł netto / 1m2 / m-c

b) dla pokoju 415-418 - stawka  37,00 zł netto / 1m2 / m-c

 1. konkurs na stawkę najmu-dzierżawy przeprowadza komisja złożona z przedstawicieli WiMBP, powołana przez jej Dyrektora w drodze Zarządzenia
 2. ubiegający się o najem pomieszczeń składają jedną ofertę w zamkniętej kopercie
  w Sekretariacie WiMBP z napisem na kopercie – „Konkurs ofert na stawkę czynszu”
  w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 12.00

Oferta winna zawierać:

 1. określenie działalności przewidywanej do prowadzenia w pomieszczeniu;
 2. kserokopię wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru;
 3. kserokopie zaświadczeń o nadaniu NIP, Regon;
 4. oświadczenie, czy oferent jest lub nie – płatnikiem VAT;
 5. dane z dokumentu tożsamości osoby fizycznej (ew. kopia dokumentu).
 1. jeżeli konkurs ofert nie da rozstrzygnięcia z powodu zaproponowania tej samej stawki czynszu przez więcej niż jednego z oferentów Komisja przeprowadzi licytację ustną pomiędzy tymi oferentami, po uprzednim powiadomieniu o terminie i sposobie prowadzenia licytacji;
 2. konkurs ofert jest rozstrzygnięty także wtedy, gdy wpłynie tylko 1 ważna oferta.

Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięski oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy najmu, zgodnie ze wzorem. Wzór umowy najmu dostępny jest na stronie www.wbpg.org.pl.