Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursach

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursach

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
 
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.
 
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w konkursie (nazwa konkursu).
 
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam tych danych.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody oraz przez rok licząc od końca roku kalendarzowego, po jej wycofaniu, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
 
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne).
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.